Cat Class Code
190-8450

Shear 18 Gauge Electric

Cat Class Code
190-8450

Shear 18 Gauge Electric

  • Visible blade allows precise pattern cutting
  • Cutting capacities range from 8-Gauge to 20-Gauge